ترجمه/ویرایش مقاله به گونه‌ای که در ایمپکت بالا چاپ شود کار هر مترجم/ویراستاری نیست. این مقاله‌ها را همکاران ما ترجمه یا ویرایش نیتیو کرده‌اند و با اجازه کتبی نویسندگان به شما معرفی می شوند.

وقتی محتوای مقاله برای انتشار در هر ایمپکتی مناسب باشد، تضمین کیفیت انگلیسی متن را به همکاران ما در دکتر کاما- کانون ویرایش ایرانیان- بسپارید.

برای مشاهده مقاله کافی‌ست روی ایمپکت هر مورد کلیک کنید تا به اصل مقاله دسترسی پیدا کنید. ایمپکت درج شده مربوط به زمان انتشار مقاله است.

دکتر زهرا شریعت پناهی

ایمپکت 17

ایمپکت 2.4

دکتر حسینی

ایمپکت 3.58

 

دکتر شهسوارنیا

ایمپکت 4.144

 

دکتر پارسانیا

ایمپکت 7.086

 

دکتر گنجه ای

ایمپکت 4.932

 

دکتر علیرضایی

ایمپکت 2.372

 

دکتر حاجی اسماعیل لو

ایمپکت 3.388

 

دکتر محمدی

ایمپکت  3.325

 

دکتر سلیمانی

ایمپکت 1.34

 

دکتر حقیقت

ایمپکت 4.4

 

دکتر قلی زاده

ایمپکت 3.4

 

دکتر پورامینی

ایمپکت 3.412

 

دکتر سلیمانی

ایمپکت 2.28

 

دکتر فتحی نجفی

ایمپکت 3.305

 

دکتر مرادی

ایمپکت 3.63

 

ایمپکت 3.32

 

ایمپکت 2.87

 

ایمپکت 2.28

 

ایمپکت 2.18

 

دکتر قبادی

ایمپکت 3.451

 

دکتر شاداب

ایمپکت  2.521

 

دکتر خزایی

ایمپکت 1.9

 

دکتر فاضل

ایمپکت 1.413

 

دکتر عسگری

ایمپکت 1.38

 

دکتر حقیقت

ایمپکت 3.150

 

دکتر  عزیزی

ایمپکت 2.59

 

دکتر جلالی

ایمپکت 2.465

 

دکتر براتلو

ایمپکت 2.05

 

دکتر نجفی

ایمپکت 1.537

 

دکتر نصیری

ایمپکت 4.135

 

دکتر رحمتی احمدآباد

ایمپکت 5.5

 

دکتر صادقی

ایمپکت 4.738

 

دکتر سپهوند

ایمپکت 3.07

 

دکتر شهبازی

ایمپکت 4.012

 

دکتر جتبی شرفخواه

ایمپکت 3.098

 

دکتر جلوان

ایمپکت 3.380

 

دکتر هاشمی

ایمپکت 2.95

ایمپکت 2.95 مقاله دوم

 

دکتر فخری

ایمپکت 2.67

 

دکتر محمدزاده

ایمپکت 2.77

 

دکتر فخری

ایمپکت 3

 

 

دکتر دالوند

ایمپکت 2.76

 

دکتر دولتیان

ایمپکت 2.709

 

دکتر لنکرانی

ایمپکت 2.75

 

دکتر فاطمی

ایمپکت 2.56

 

دکتر کرمی

ایمپکت 2.46

 

دکتر بیرم وند

ایمپکت 2.555

 

 

دکتر مرادی

ایمپکت 2.44

 

دکتر وطن دوست

ایمپکت 2.034

 

دکتر محمد امین

ایمپکت 2.066

 

دکتر حسین زاده

ایمپکت 2.051

 

دکتر مسلمی

ایمپکت 1.96

 

دکتر شفارودی 

ایمپکت 1.72

 

دکتر سلمانی آذر

ایمپکت 1.431

 

دکتر  میرغفوروند

ایمپکت 1.34

 

دکتر خمرنیا

ایمپکت 1.33

 

دکتر نقیایی 

ایمپکت 1.460

 

دکتر قاسمی 

ایمپکت 1.309

 

دکتر شیرزاد

ایمپکت 2.221

 

دکتر مسگرپور

ایمپکت 2.918

 

ایمپکت 1.34

 

دکتر اسماعیلی 

ایمپکت 0.55

 

دکتر مسدد

ایمپکت 1.152

 

 

دکتر ازگلی 

ایمپکت 1.94

 

ایمپکت  0.83

 

دکتر الله صدیق 

ایمپکت 1.969

 

ایمپکت 1.76

 

دکتر عباسی 

ایمپکت 2.31

 

دکتر مرادی 

ایمپکت 2.034

 

دکتر ساعی 

ایمپکت 1.495

 

دکتر کرمانسراوی 

ایمپکت 3.579

 

ایمپکت 3.346

 

ایمپکت 4.496

 

ایمپکت 1.268

 

ایمپکت 3.346

 

ایمپکت3.346

 

دکتر کرمعلی 

ایمپکت 3.220

 

دکتر صالحی نژاد

ایمپکت 3.657

 

دکتر حاجی اسماعیل لو

ایمپکت 2.01

 

 

دکتر نجفی

ایمپکت 2.870  

 

دکتر احمدی 

ایمپکت 2.09

 

دکتر ستوده 

ایمپکت 1.31

 

دکتر کاظمی جهرمی 

ایمپکت 1.2

 

دکتر بحری بیناباج 

ایمپکت .53

 

دکتر میرزایی 

ایمپکت 0.623

 

دکتر رضایی 

ایمپکت 0.59

 

 

دکتر حاجیان 

ایمپکت  0.76

 

دکتر امیریان 

ایمپکت 0.427.

 

دکتر نیکخواه 

ایمپکت 0.21

 

دکتر محقق 

ایمپکت 0.5

 

دکتر کرمی 

ایمپکت 0.74

 

ایمپکت 1.176

 

ایمپکت

 

 

دکتر اکیاش 

مقاله یک

مقاله دو

مقاله سه

مقاله چهار

مقاله پنج

 

دکتر محمدی 

ایمپکت 3.19

 

دکتر رنگرز جدی 

ایمپکت 3.72

 

دکتر حقیقت

ایمپکت 2.979

 

دکتر عسگری

ایمپکت 2

 

دکتر بابامحمدی

ایمپکت 1.587

 

ایمپکت 1.665

 

ایمپکت 1.253

 

ایمپکت

 

دکتر میری نژاد

ایمپکت 2.52

 

دکتر مقدسی 

ایمپکت  3.341

ایمپکت 3.341 دوم

 

دکتر مهرابی 

ایمپکت 2.8

 

دکتر زاهد

ایمپکت 2.92

 

دکتر ستوده

ایمپکت 3.319

 

دکتر فرهی 

ایمپکت 2.067

 

دکتر نگین

ایمپکت 1.759

 

دکتر شیری

ایمپکت 5.16

 

دکتر فروتن

ایمپکت 1.47

 

دکتر اصغرپور

ایمپکت 1.81

 

دکتر جمشیدیان 

ایمپکت 1.957

 

 

دکتر خازن 

ایمپکت 1.52

 

دکتر فلاحت

ایمپکت  0.73

 

دکتر نعیمی

ایمپکت 0.67

 

 دکتر استبصاری

ایمپکت 0.97

 

دکتر مهرعلیان

ایمپکت 5.315

 

دکترحقیقت

ایمپکت 3.5

 

دکترفتحی نجفی

ایمپکت 3.5

 

دکترعلی وفایی

ایمپکت 3.44

 

ایمپکت 3.231

 

 

دکتر جعفری انارکولی

ایمپکت 2.43

 

دکتر راستی

ایمپکت 3.14

 

دکتر پورعزیزی

ایمپکت 2.848

 

دکتر عسگری

ایمپکت  1.755

 

دکتر زاهدی 

ایمپکت 1.9

 

دکتر بحری

ایمپکت 2.733

 

دکتر کریمان 

ایمپکت 2.01

 

دکتر آقاجانی

ایمپکت 1.72

 

دکتر علایی

ایمپکت 2.548

 

دکتر علوی

ایمپکت 1.2

 

دکتر علیزاده

ایمپکت 2.38

 

ایمپکت 2.941

 

دکتر معماریان

ایمپکت 2.819

 

دکتر حسینی

 

ایمپکت 2.3

 

دکتر محمدی

ایمپکت 1.696

 

دکتر مرادی

 

ایمپکت 2.54

 

دکتر قاسمی

ایمپکت 1.493

 

دکتر عباس احمدی

ایمپکت 2.322

 

دکتر اصولی

ایمپکت 1.304

 

دکتر سعیدی

ایمپکت 2.67

 

دکتر صفایی

ایمپکت 1.15

 

دکتر قمرزاد

ایمپکت 2.36

 

دکتر دوستی 

1.049

 

دکتر خادم وطن 

ایمپکت 1.42

 

دکتر رزمجویی 

ایمپکت 1.53

 

دکتر تقی پور

ایمپکت 1.79

 

دکتر حاجی زاده 

ایمپکت 2.54

 

دکتر بلالایی 

ایمپکت 2.6

 

دکتر ساعی 

ایمپکت 1.84

 

دکتر قربانی 

ایمپکت 2.084

 

دکتر معماریان 

ایمپکت 1.309

 

دکتر فصیحی هرندی 

ایمپکت 1.421

 

دکتر حامدی 

ایمپکت 4.38

 

دکتر مهروز

ایمپکت 2.926

 

ایمپکت 2.19

 

دکتر یزدخواستی 

ایمپکت 1.368

 

دکتر نصیری اصل 

ایمپکت 1.562

 

ایمپکت 0.786

 

دکتر رسولی 

ایمپکت 1.808

 

دکتر محبوب 

ایمپکت 1.54

 

ایمپکت 0.565

 

 

دکتر جعفری پور

ایمپکت 0.429

 

دکتر راهی 

ایمپکت 0.769

 

ایمپکت 0.786

 

دکتر سادات حسینی 

ایمپکت 0.904

مقاله دوم

 

 

دکتر قدم 

ایمپکت 1.514

 

ایمپکت 2.059

 

ایمپکت 1.170

 

ایمپکت 2.332

 

ایمپکت 0.605

 

ایمپکت 0.710

 

دکتر  حیدری

ایمپکت 0.67

 

ایمپکت

 

ایمپکت 1.14

 

دکتر مبینی

ایمپکت 0.693

 

دکتر نحوی 

ایمپکت 0.749

 

دکتر لاری 

ایمپکت 0.55

 

دکتر گوهری 

ایمپکت 

 

 

دکتر آریاپوران 

ایمپکت 0.7

 

دکتر یزدان خواه 

ایمپکت